Klachtenregeling

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze praktijk voldoet aan deze eisen. Graag vertellen wij u wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze  voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij u aan gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Het staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

U kunt zich wenden tot Zorggeschil nadat het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder zijn doorlopen en afgegeven. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is onze praktijk bij www.quasir.nl / Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via www.zorggeschil.nl

Het klachtenreglement van Quasir, dat geldt als basis voor de klachtenprocedure van onze praktijk vindt u hier: www.quaisir.nl

De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. www.zorggeschil.nl

Voor klachten die betrekking hebben op zorg in het kader van de Wet Jeugdzorg en de Wet Langdurige Zorg geldt:

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft het reglement klachtencommissie voor vaktherapeutische beroepen opgesteld. Dit reglement omvat de uitwerking van het gestelde artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van de FVB en voldoet aan de bepalingen van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector. Meer informatie vindt u hier: https://fvb.vaktherapie.nl/klachten

of

Neemt u contact op met https://www.degeschillencommissiezorg.nl

  1. Algemene voorwaarden
  2. Partners
  3. Disclaimer
Menu