1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht en werkzaamheden verricht door praktijk LevF, hierna te noemen opdrachtnemer, in de ruimste zin van het woord, evenals op de tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage. Deze algemene voorwaarden is te lezen op de internetsite van de opdrachtnemer: www.praktijklevf.nl Bij het doen van een telefonische aanmelding, aanmelding via onze website en/of het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst, begeleidingsovereenkomst of opdrachtovereenkomst verklaart de opdrachtnemer, te weten de (rechts)persoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden, kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Desgevraagd zal opdrachtnemer een kosteloos extra afschrift van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever doen toekomen. 

1.3 Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daartoe voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarde van opdrachtnemer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat de toepasselijkheid overeenstemming is bereikt.

2 Opdracht 

2.1 De opdracht omvat de werkzaamheden die in de behandelingsovereenkomst, begeleidingsovereenkomst of opdrachtovereenkomst zijn omschreven door opdrachtnemer, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.2 De offerte die de opdrachtnemer per e-mail of post naar de opdrachtgever verstuurd is geen definitieve aanmelding.  

2.3 De opdracht komt tot stand doordat een door de opdrachtgever aangevraagde opdracht schriftelijk wordt bevestigd door de opdrachtnemer.

3 Uitvoering van de opdracht 

3.1 De opdracht zal door de opdrachtnemer binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de opdrachtgever naar eigen inzicht worden uitgevoerd. 

3.2 Praktijk LevF staat voor het professioneel uitvoeren van vak therapeutische behandeling, (ouder)begeleiding, training en onderwijs. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT), Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voor de opdrachtnemer is de wet kwaliteit en klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing en derhalve zijn klachtenregeling bij Quasir en de geschillencommissie complementaire behandelvormen van toepassing.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. 

3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deelnemers tijdens de therapieën, cursussen en  trainingen te weren indien naar inzicht van opdrachtnemer hun gedrag een (negatieve) invloed heeft op de andere deelnemers. Achteraf zal dit met de opdrachtgever besproken worden en zal er in overleg met de opdrachtgever naar een passende oplossing gezicht worden. Het weren door opdrachtnemer van een deelnemer uit een therapie, cursus of training geeft geen recht op teruggaaf van de door de opdrachtgever betaalde of nog te betalen bedrag voor de opdracht.

4 Annulering 

4.1 De opdrachtgever heeft het recht om tot 30 dagen vooraf aan de aanvang van groepstrainingen of groepslessen, de opdracht schriftelijk te annuleren. 

4.2 Individuele therapie, gezinstherapie, cursus of training kan tot 24 uur vooraf aan de afspraak worden geannuleerd, mits een geldige reden (overmacht, ziekte). Eventuele kosten voor de zaalhuren worden in rekening gebracht. 

4.3 Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de aangegeven opzegtermijn is de opdrachtnemer in zijn recht om de kosten voor 100% in rekening te brengen.

4.4 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, de therapie, cursus of training te annuleren wanneer er een situatie van overmacht optreedt, waardoor de opdrachtnemer logischerwijs niet meer kan voldoen aan zijn verplichtingen richting de opdrachtnemer. Voorbeelden hiervan zijn gezondheidsredenen, rampen of andere onvoorziene situaties die de uitvoering van de training of therapie onmogelijk maken. De opdrachtgever krijgt dan het betaalde bedrag teruggestort op zijn rekening.

5 Vertrouwelijkheid 

5.1 De praktijk handelt volgens de AVG de algemene verordening gegeven bescherming. De opdrachtnemer zal derhalve aan derden geen inzage verstrekken in gegevens en rapporten uitgebracht aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever dan wel deze gegevens in rechte worden overgelegd. 

6 Aansprakelijkheid 

6.1 Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht naar beste weten, en zo zorgvuldig als van haar verwacht kan worden, uit.

6.2 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst of opdracht een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie over de resultaten van de opdracht, dan wel dat de opdracht binnen de oorspronkelijke tijdsduur van de opdracht wordt voltooid. 

6.3 Opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever of het kind/de jongeren niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door de opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden van opdrachtnemer, al dan niet samenhangend met handelingen van dan wel niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst door opdrachtnemer. 

6.4 De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

6.5 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in artikel 6.4 bedoelde zin dienen binnen 2 maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

6.6 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor schade van opdrachtgever of het kind/de jongere zal zijn aansprakelijkheid zich in ieder geval beperken tot de directe schade en tot maximaal het bedrag van de door de opdrachtnemer gedeclareerde kosten ter zake van de betreffende opdracht of overeenkomst. 

6.7 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde inkomsten. 6.8 De opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen. 

6.9 Alle door opdrachtnemer uitgevoerde therapieën, trainingen en cursussen zijn geheel vrijwillig van aard. Te allen tijde beslist de opdrachtgever zelf of zij akkoord gaan met de door opdrachtnemer aangeboden adviezen, behandelings-, begeleidings- en trainingsmethodes. 

6.10 De opdrachtgever of ouders zijn te allen tijde zelfverantwoordelijk voor de kinderen/ jongeren die door opdrachtnemer behandeld getraind, of begeleid worden. Opdrachtnemer heeft een adviserende rol en zal nimmer het ouderlijke gezag op zich nemen of een gedeelte hiervan. 

6.11 Tijdens de fysieke therapie- en trainingsvormen zijn de deelnemers te allen tijde verplicht de aanwijzingen van de therapeut(en)/trainer(s) strikt op te volgen.

7 Prijs en Betalingsvoorwaarde 

7.1 De werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen plaatsvinden op basis van een vaste prijs of op basis van honorering van gewerkte uren of een combinatie van deze mogelijkheden. Is in de aanbieding van de opdrachtnemer voor de werkzaamheden een vaste prijs opgenomen dan geldt deze als de overeengekomen prijs. Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van de in de opdracht overeengekomen tarieven. Is in de aanbieding van opdrachtnemer een richtprijs opgenomen dan geldt deze als een vrijblijvende schatting van de kosten. 

7.2 Middels de behandel- begeleidingsovereenkomst of opdrachtovereenkomst verplicht de opdrachtgever zich tot het minimaal afnemen van de hierin overeengekomen trainingen, therapieën bij de opdrachtnemer. 

7.3 Tijdens evaluatiemomenten kan de opdrachtgever de opdracht geven de therapie, training of onderwijs uit te breiden met een bepaald aantal bijeenkomsten. Dit zal schriftelijk bevestigd worden door de opdrachtnemer, waarmee de opdrachtgever wordt verplicht dit aantal bijeenkomsten af te nemen. 

7.4 Betaling van het factuurbedrag dient, door opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum onafhankelijk van de procedure van de zorgverzekeraar. 

7.5 Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de opdrachtnemer de opdrachtgever een betalingsherinnering sturen.Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering is de  opdrachtnemer gerechtigd een derde betalingsherinnering te sturen waarvan het bedrag is vermeerderd met € 25,- administratiekosten en welke betaald dient te worden binnen 5 dagen na factuurdatum. 

7.6 Wanneer ook na de derde betalingsherinnering opdrachtgever niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.7 Bij betalingsachterstand is de opdrachtnemer gerechtigd verdere behandeling, begeleiding of onderwijs op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

7.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden per direct te beëindigen. 

7.9 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte – zonder enig recht op korting of verrekening – voor rekening van opdrachtgever. 

7.10 Alle gehanteerde bedragen en tarieven zijn BTW vrijgesteld, tenzij anders is vermeld.

8 Overige 

8.1 Indien één der partijen niet voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst zal de andere partij per aangetekend schrijven de in gebreke blijvende partij de gelegenheid bieden om binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn alsnog haar verplichtingen niet nakomt vervallen haar rechten uit deze overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen. 

8.2 Opdrachtnemer behoudt alle rechten die haar op grond van de auteurswet toekomen. 

8.3 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen. 

8.3 Alle geschillen die verband houden met opdrachten aan opdrachtnemer of de uitvoering daarvan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank. 

8.4 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing

9 Klachtenregeling 

9.1 Het beroepsprofiel: Praktijk LevF is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie Therapie de NVPMKT, de Federatie Vaktherapeutische beroepen de FVB, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg de NFG en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd de SKJ. Therapeuten, trainers en docenten handelen volgens de hieruit voortvloeiend beroepsprofiel en de beroepscode. Dit profiel en de beroepscode kunt u opvragen via de genoemde verenigingen. 

9.2 Wat kunt u doen wanneer er problemen ontstaan? 

Probeert u in de eerste instantie met uw therapeut, trainer of docent het probleem op te lossen. Indien u er samen niet uitkomt kunt u bij de directie van Praktijk LevF uw klacht melden. Uw klacht kan betrekking hebben op elke gebied waarop u denkt dat de therapeut, trainer of docent niet juist heeft gehandeld. Indien uw klacht niet binnen vier weken kan worden opgelost door Praktijk LevF, ontvangt u hiervan binnen deze termijn bericht. Uw wordt geïnformeerd hoeveel uitstel uw klacht behoeft en wat de reden is van het uitstel. Wanneer wij uw klacht niet kunnen oplossen adviseren wij u om uw klacht door te sturen naar de Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl) of www.quasir.nl of wanneer de behandeling is in opdracht van de gemeente aan de Federatie Vaktherapeutische beroepen (https://fvb.vaktherapie.nl/klachten)

of de Geschillencommissie Zorg (https://www.degeschillencommissiezorg.nl)

wanneer uw opdrachtgever is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor gezondheidszorg. Zij zullen de klacht binnen respectievelijk uiterlijk zes maanden en een maand afhandelen. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Praktijk LevF bindend; eventuele consequenties worden door Praktijk LevF afgehandeld. 

9.3 Procedure 

U stuurt de klacht naar Praktijk LevF met; een uitgebreide beschrijving van uw klacht, vermelding van u eigen contactgegevens, naam en achternaam van de therapeut, vermelding van het gebied waarop de klacht betrekking heeft (therapie/training/cursus) en de periode waarin de klacht speelt (datum en jaartal). Wanneer de klacht door Praktijk LevF niet kan worden opgelost kunt u de klacht naar de één van in art. 9.2 genoemde instanties versturen. Vermeldt dan ook de naam Praktijk LevF en het vestigingsadres erbij. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klachten en werkwijze van afhandeling worden geregistreerd en worden zeven jaar bewaard. Klachten langer dan 5 jaar geleden of anonieme klachten worden niet in behandeling genomen

 

9.3.1 De klacht stuurt u schriftelijk en aangetekend naar:

V.o.f. Praktijk LevF
T.a.v. de Klachtenbehandeling
Klimopstraat 170
2565 VN Den Haag

 

9.3.2 Indien de klacht niet door Praktijk Levf kan worden opgelost adviseren wij u om de klacht te versturen naar:

 

Stichting Zorggeschil
t.a.v. de klachtencommissie
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde
Stichting Zorggeschil – Erkende Geschillencommissie voor de Zorg

 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
De Geschillencommissie Zorg – De Geschillencommissie Zorg

 

Bij klachten die betrekking hebben op zorg vallend onder de jeugdwet of Wat langdurige zorg:
Federatie Vaktherapeutische Beroepen
T.a.v. de Klachtencommisie
Fivelingo 253
3524 BN Utrecht.

Menu